Disclaimer
Aard van de informatie
Van de website is enkel een Nederlandstalige versie beschikbaar. Met deze website wil Driekwart Groen informeren over haar diensten en deskundige informatie verstrekken over haar vakgebied. We wijzen erop dat die informatie niet allesomvattend is noch naar volledigheid streeft. Driekwart Groen stelt alles in het werk om correcte informatie te bezorgen. Niettegenstaande al het mogelijke wordt gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kan Driekwart Groen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en tekortkomingen in de verstrekte gegevens, ook niet wanneer de informatie integraal is overgenomen van of verwijst naar andere sites. Voor cruciale informatie die buiten onze bevoegdheid valt, raden we ten stelligste aan vooraf contact op te nemen met de deskundige diensten. Teksten over regelgeving en officiële documenten zijn enkel rechtsgeldig in zoverre ze geheel overeenstemmen met de teksten in het Belgisch Staatsblad, omzendbrieven en ander juridisch bindende documenten. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt van fouten of problemen. Dit kan door een bericht te sturen naar: info@driekwartgroen.be.

Auteursrechten
Alle teksten en deelteksten van de Driekwart Groen-website kunnen onder om het even welke vorm vrij worden gereproduceerd voor persoonlijke, educatieve, informatieve of andere niet commerciële doeleinden zonder dat daarvoor het akkoord van de copyrighthouder is vereist. Het reproductierecht geldt enkel voor de teksten die eigen zijn aan de Driekwart Groen-website en niet voor de teksten of citaten die afkomstig zijn van andere websites of die aan de Driekwart Groen-website zijn gelinkt. De lay-out en het beeldmateriaal op de Driekwart Groen-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen in welke vorm of op welke manier dan ook zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Het staat eenieder vrij een link te leggen naar de Driekwart Groen-website of naar individuele rubrieken op de site. Het zou ons verheugen wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt middels een e-mailbericht. Desgewenst kan u ons logo aanvragen via info@driekwartgroen.be.

Schermweergave
De pagina’s werden opgemaakt voor Internet Explorer, een programma dat u gratis kan downloaden via de webpagina van microsoft en voor Firefox, een programma dat u gratis kan downloaden via de webpagina van mozilla. Neem met ons contact op als een pagina in uw browser niet juist wordt weergegeven of foutmeldingen geeft via info@driekwartgroen.be.

PDF-bestanden
Een deel van de documenten op deze website zijn opgemaakt in pdf-formaat. U kunt deze documenten alleen gebruiken wanneer u over een recente versie van het programma Acrobat Reader beschikt. Zo nodig kunt u Acrobat Reader gratis downloaden vanaf de Adobe-website.

Bescherming van de persoonsgegevens
De sitebeheerder hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de website. Ofschoon de meeste informatie op of via de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat alsnog om persoonlijke informatie wordt gevraagd om u specifieke informatie te kunnen bezorgen, misbruiken te voorkomen of een rechtsgeldige reactie te registreren. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Concreet betekent dit onder meer dat:
  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel u de gevraagde informatie toe te zenden en u op te hoogte te houden van onze activiteiten. Als u van ons geen digitale informatie meer wenst te ontvangen kan u zich steeds met een mail uitschrijven via info@driekwartgroen.be.
  • Uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden worden aangewend.
  • U toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens om ze op hun juistheid te controleren en onjuistheden te verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website.
  • Wij de best mogelijke veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat door derden misbruik wordt gemaakt van de door u bekend gemaakte persoonsgegevens.